#14821

درود
همانطور که خود شما فرمودید لوث مجموعه ای از قرائن و امارات هست که با دلایلی که در قانون جهت اثبات جرم ذکر شده است متفاوت است مانند حضور متهم در محل حادثه یا شهادت یک شاهد. به طور کلی لوث شامل موارد ظن آور است. در مورد پرونده شما هریک از مواردی که نام بردید مصداق لوث هستند.