#14768

درود
همانطور که از متن رای پیداست شهادت شاهد تنها یکی از دلایل استنادی دادگاه برای صدور رای به پرداخت دیه بوده است نه دلیل واحد. با این حال نظر قاضی رسیدگی کننده ملاک هست و به صورت قطعی نمی توان گفت دادگاه چه رایی صادر می کند اما با توجه به توضیحات شما احتمال نقض نشدن دادنامه قوی تر هست.