#1306

درود
برای این منظور بهتر است به کلانتری محل مراجعه و درخواست نامه معرفی به پزشکی قانونی تقدیم کلانتری گردد. در این مرحله لزوما مشتکی عنه از روند مراجعه به پزشکی قانونی مطلع نمی شود لیکن در صورت ارشاد ایشان از ناحیه کلانتری به دفاتر خدمات قضایی و ثبت شکایت کیفری جهت اخذ نامه معرفی به پزشکی قانونی امکان مطلع شدن همسر ایشان وجود دارد. برای اخذ راهنمایی بیشتر توصیه می شود از خدمات مشاوره ای دفتر استفاده نمایید.