#1257

درود
به طور کلی تا زمان قطعیت دادنامه تعدیل اقساط ، شما موظف به پرداخت طبق دادنامه پیشین می باشید مگر خلاف این موضوع در دادنامه بعدی تصریح گردیده باشد.