#1212

درود
دیه فوت به نرخ زمان پرداخت محاسبه می شود.با فوت در ماه حرام یک سوم به مبلغ دیه افزوده خواهد شد.