#1184

درود
تغییر در مشاعات ساختمان با نظر اکثریت ساکنین امکان پذیر است. شما موظف به پرداخت هزینه به نسبت سهم خود می باشید.