#1105

درود
از طریق دادخواست تخلیه ملک نسبت به تخلیه ایشان اقدام نمایید. از جهت استرداد ودیعه مبلغ مذکور را به حساب صندوق دادگستری واریز می نمایید. ورثه پس از ارائه مدارک می توانند آن را از دادگستری اخذ نمایند.