#1089

درود
در مرجع قضایی به دعاوی و دفاعیات طرفین رسیدگی می شود. نتیجه به نظر مقام قضایی و نحوه دفاع طرفین بستگی دارد.