#1088

درود
خیر. با رسیدن به سن 18 سالگی می توانید مستقلا در مورد آینده خویش تصمیم گیری نمایید.
نفقه فرزند ذکور تا 18 سال و اناث تا مادام که دختر ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است. چنانچه فرزند ذکور بعد از سن 18 سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی نیز با پدر است.