#1073

درود
بله امکان پذیر است. با ارائه شناسنامه ای که محل تولد در آن اصفهان قید شده است یا مدارک مثبت سکونت در اصفهان، پلاک اصفهان را می توانید در مشهد دریافت کنید. نیازی به پلاک آزاد نیست. پلاک جدید صادر می شود.